Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Dossent Ədalət Rüstəm

T.Ü.F.D/Dossent Ədalət Rüstəm

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Dossent
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1983-1989 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1989-1991 Klinik ordinatura Azərbaycan Tibb İnstitutu I-cərrahi-xəstəliklər kafedrası Bakı
1988-1991 Aspirantura Azərbaycan Tibb İnstitutu I cərrahi-xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1994-2012 Assistent ATU, I - cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
2012-bu günə Dossent ATU, I - cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2010 Torakal cərrahlıq Süreyyapaşa akciger hastelikleri ve akciger cerrahisi egitim ve araştırma hastanesi, İstanbul, Türkiyə
2012 Robotik cərrahiyyə İzmir, Türkiyə
2014 Yara cərrahlığı Antalya, Türkiyə
2016 Robotik cərrahiyyə Antalya, Türkiyə
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəs-təliklərinin kompüter diaqnostikası Tibb Elmləri Nami-zədi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK, Bakı, Diplom EN №0764 04.01.1996
Qarın boşluğu üzvlərinin təxirəsalın-maz cərrahlığı (Rəhbərlik) H.A.Sultanovun redaktorluğu ilə C 4702000000-90 / M-656-97/ Az2, Bakı.Yazıçı, 199
Qida borusunun portal hipertenziya ilə bağlı varikoz qanaxmalarının diaq-nostikası, profilaktikası və müalicəsi. Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Abbasov A.H. R4108040400/T-038(363)2012. Bakı. “Təbib”. 2012. – 118 s.
Cərrahi xəstəliklər. I hissə. Elektron dərslik. Bayramov N.Y. (ümumi redaktor), Əliyev E.A. Əliyev R.Y., Əliyev S.A., Əliyev T.Q., Rüstəm Ə.M. və b. Bakı. 2015. -954 s. (www.bck.az).
Nazik bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Dərs vəsaiti. Bayramov N.Y., Rüstəm Ə.M., Zeynalov B.M. Bakı, “Təbib”, 2016, -160 s.
Диагностика и хирургическое лече-ние эхинококкоза печени Ащрафов А.А., Рустамов А.М. Клинична хирургия. 1996. № 9. -с.24-5
Eksperimentdə qaraciyərin maye şır-nağı və əzmə üsulları ilə rezeksiyası T.M.Rzayev, H.A.Sultanov, N.Y.Bayramov, Ə.M.Rüstəmov, B.M.Zeynalov Müasir Cərrahiyyənin Aktual Problemləri. Bakı 2000. -s. 57-9
Döş və qarının müştərək qapalı trav-malarının diaqnostikası və cərrahi müalicəsi Zeynalov S.M., Məmmədov K.M., Sultanov H.A., Rüstəm Ə.M. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2006. № 4. -s. 112-5
The endoscopic surgery for extrahe-patic bile ducts Rzayev T.M., Rustam A.M., Mehdiyev R.İ., Zeynalov N.A., Zeynalov B.M. The Turkish Journal of Gastroenterology. 2006. Vol. 17. Supp. 1. -p.153
Показатели клинической эффектив-ности чреспеченочного дрениро-вания у больных с механической желтухой Мамедли З.З., Емельянов С.И., Панфилов С.А., Рустам А.М., Салахов А.Г., Зейналов Н.А. Cərrahiyyə. 2009. № 4 (1). -s. 33-8
Mexaniki sarılıqlı xəstələrdə qaraci-yərdənkecən drenləmənin ağırlaş-malarının aradan qaldırılması tədbirləri Məmmədli Z.Z., Yemelyanov S.İ., Sultanov H.A., Bəbirov T.A., Rüstəm Ə.M. Azərbaycan Tibb jurnalı. 2010. № 1. -s. 105-8
Пути уменьшения частоты ранних послеоперационных осложнений и рецидивов сложных свищей прямой кишки Амиров Т.Дж., Рустам А.М., Гамзаев С.М. Клиническая хирургия (Киев). 2013. № 9. –c. -34-7
Qaraciyərin metastatik törəmələrinin radiofrekans ablasiyasından sonra əmələ gəlmiş bilioplevral fistulun endoskopik retrorad xolangio-pankreatikomiya üsulu ilə müalicəsi Rzayev T.M., Rüstəm Ə.M., Xıdırova N.M. Azərbaycan Tibb Jurnalı. 2016. № 3. –s. 132-5
Qurum
Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti (ACC)
Azərbaycan cərrah və qastroenteroloqlar Assosiasiyası (ACQA)
Türkiyə Cərrahlar Dərnəyi (TCD)