Bizim həkimlər

Tibb elmləri doktoru Akif Bağırov

Tibb elmləri doktoru Akif Bağırov

İxtisas: Uroloq
Vəzifə: Professor
Şöbə: Urologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1976-1982 Müalicə işi Azərbaycan Tibb İnistitutu Bakı şəhəri
1982-1983 Cərrahiyyə (internatura) Respublika Klinik Xəstəxanası Bakı şəhəri
1990 Urologiya (t.e.n.-müdafiə) Vladimirsk ad.Moskva Vilayət Elmi-tədqiqat institutu Moskva şəhəri
1993-1996 Urologiya (doktirantura) İstanbul Universiteti Cerrahpaşa Tibb Fakultəsi İstanbul şəhəri
Müddət Vəzifə Adı Yer
1982-1983 Həkim-interna Mir-Qasımov adına R.K.X. Bakı
1983-1986 Baş laborant Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1986-1998 Assistent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1998-2017 Dossent Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Adı Yer
1989 Urologiya (müəllim kursu) Seçenov adına Rusiya Tibb İnstitutu – Moskva
2007 Böyrək köçürülməsi İstanbul Universiteti, İstanbul tibb fakultəsi
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Профилактика ранних и поздних послеоперационных кровотечений при чреспузырной аденомектомии простаты Афтореферат дис.на соиск.уч.ст.к.м.н Москва 1989.
Изобретение “Устройство для гемостаза” Авторское свидетельство N1703129, Москва 1991.
Управляемая локальная гипотермия при чреспузырной аденомэктомии простаты Ф.Г.Джавадов Баку 1992; 198 стр.
Renal prezervasyonda Wisconsin Universitesi solüsyonunun iskemik reperfüzyon hasarlar üzərinə təsiri M.Bağışgil, E.İnce,G. Sultuybek, İ.Seçkin, M.Sarıyar Türk nefroloji, dializ, transplantasyon. 1996, № 5(3); səh. 121-126.
Aşamalı yıkama yöntemi ile renal koruma: Yıkama parametrleri ve elektron mikroskopik bulgular A.Önder, İ. Seçkin, M.Sarıyar Türk uroloji Dergisi 1997, № 23(1); səh. 37-43.
Renal transplantasyon sırasında “no-reflow” fenomenine neden olan faktörler: eksperimental araştırma Türk uroloji Dergisi. 1997, № 23(4); səh.375-380.
İskemik hasarlı renal allograftın prezervasyonu ve reperfüzyonu sırasında görülen ultrastrukterel ve biokimyasal değişiklikler R.İğitbaşı, F.Altıntaş, İ.Seçkin, G. Sultuybek Türk uroloji Dergisi. 1998; № 24(1); səh. 6-11.
Böyrək köçürülməsi Bakı; 1998; 188 səh
Сосудистые осложнения при пересадке почки Урология и Нефрология. 1998, № 3; стр. 29-31.
Морфофункциональное состояние ишемически поврежденного почечного трансплантата при презервации и реперфузии (експериментальное исследование) Урология и Нефрология. 1998, № 4; стр. 29-33
Влияние антагонистов кальция на повреждение почечного трансплантата при длительной холодовой ишемии.. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины Том 125, 1998; №4; cтр. 465-468.
Oxidative damage in erythrocytes during cold storage with organ preservation solution. A.Özaydın, İ.Seçkin, G. Sultuybek Turkish J. of Medical Sciences. 1999, № 29; page 611-616.
Renal transplantasiyada orqanın işemiyadan qorunması üsulları Tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı,Bakı 2000
Prostat xərçəngi zamanı radikal prostatektomiya ilə bağlı ilkin təcrübələrimiz Azərbayca Onkologiya və həmmərz elmlər jurnalı 2002, № 1-2, səh. 43-47
Sidik kisəsi xərçəngində radikal sistektomiya və Maynz pouçII siqma rezervuarı ilə bağlı ilkin təcrübələrimiz Azərbayca Onkologiya və həmmərz elmlər jurnalı 2002, № 1-2, səh. 47-51
Спонтанный разрыв почки у больных с гемангиомой почки и нефрогенной гипертонией Урология, № 6, Москва, Медицина, 2005, Стр. 48-49
Subadventisial pieloureteroplastika-ləyən sidik axarı seqmenti darlığına bağlı hidronefrozun cərrahi müalicəsində yeni üsul Cərrahiyyə, elmi-praktik jurnal, 2008, № 2, səh 48-55.
Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb Lüğəti Bakı-2009; 538 səh
Anatrofik böyrək əməliyyatları: işemiya və antiişemik müalicə növünün seçilməsi haqqında E.Y. Binnətova Cərrahiyyə, elmi-praktik jurnal, 2011, № 3(27), səh 78-83.
Uroonkologiya Bakı 2013
An Asymptomatic Intramural Leiomyoma of Bladder in Male Patient. Musayev JS, Hasanov AB, Mammadov .E Austin J Urol. 2014;1(2): 3.
Spontaneous rupture of the kidney in the patients with synchronous renal hemangioma and nephrogenic hypertension Musayev JS Turkish Journal of Urology (indexed in pub-Med) volume 41; Issue 4 December 2015; 231-234
Qurum
Avropa Urologiya Assosiasiyası
Azərbaycan Urologiya cəmiyyəti
Dünya Türk Transplantasiya cəmiyyəti