Bizim həkimlər

T.E.N/Assistent Rəşad Talışınskiy

T.E.N/Assistent Rəşad Talışınskiy

İxtisas: Otorinolarinqoloq
Vəzifə: Şöbə müdiri
Şöbə: LOR cərrahiyyə
Xarici dil bilikləri: İng,Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1981-1987 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1987-1988 İnternatura 4 saylı şəhər klinik xəstəxanası Bakı
1989-1990 Otorinolarinqoloq 5 ay Tbilisi şəhərində yerləşən Müdafiyə Nazirliyinin Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin Mərkəzi Qospitalında otorinolarinqologiya üzrə birincili (ilk) ixtisaslaşma Tbilisi/Gürcüstan
1991-1994 Aspirantura Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1989-1990 Otorinolarinqoloq Lənkəran hərbi qospitalın cərrahiyyə şöbəsi Lənkəran
1990-1991 LOR həkim Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin qospitalının cərrahiyyə şöbəsində Bakı
1991-1994 Aspirant ATU,Qulaq,burun və boğaz xəstəlikləri kafedrası Bakı
1994-h/h Assistent ATU,Qulaq,burun və boğaz xəstəlikləri kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2006 IV Международная консенсусная конференция по полипозному риносинуситу и Ежегодная конференция Российского общества ринологов Moskva/Rusiya
2013 Closed ENT Scientific Symposium by MSD Afina/Yunanıstan
2013 Rhinodays Ankara/Türkiyə
2014 10. TürkRinolojiKongresi Antalya/Türkiyə
2014 European Rhinoplasty Summit Münix/Almaniya
2014 25th Congress of the European Rhinologic Society, in conjunction with the 32nd International Symposium on infection and Allergy of the Nose Amsterdam/Hollandiya
2015 8th Milano Masterclass ’’Rhinoplasty the Matrix Reloaded’’ Milan/İtaliya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
«Uşaqlarda burun arakəsməsinin deformasiyası zamanı korreksiyaedici əməliyyatın tətbiqi» Mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə etmişəm 2001-ci ildə
Modern problems of nasal septal deviation in children (соавт.А.М. Талышинский) Конгресс педиатров тюркоязычных народов. 1993, 12-22.X.93. Анкара., стр.40
Modern problems of nasal septal deviation in children (соавт.А.М. Талышинский) XXI cougress of union of middle eastern and Mediterranean-pediatric societies.Оctober 24- 27, 1993. Izmir-Turkiye, A 129
Влияние деформации носовой перегородки на организм детей и некоторые аспекты применения корригирующей операции при этом заболевании. (соавт. А.М.Талышинский..) Azerbaycan Tibb Universiteti prof. müəl. heyətinin 1993-cü ilin yekununa həsr olunmuş elmi konfransı məruzələrinin tezisləri. Bakı,1994.s.218-219
Возрастные особенности носовой перегородки у детей (соавт.А.М. Талышинский) Российская ринология, 1994, №2, с. 46
Возрастные особенности развития носового гребня твердого неба у детей. Материалы итоговой научной конференции АМУ им. Н. Нариманава за 1997 г.; Баку 1998., с.19-23.
Строение носовой перегородки у трехлетних детей (соавт.А.М. Талышинский) Материалы научно-практической конференции АМУ им. Н.Нариманова, посвященной 100-летнему юбилею М.М. Эфендиева. Баку, 1997.
Способ изучения возрастных особенностей развития носовой перегородки у детей Gənc alimlərin və tibb tələbələrinin II elmi konfransının materialları. Bakı.-1998, s.34-35.
Возрастные особенности развития перегородки носа у детей (соавт.А.М. Талышинский) Вестник оториноларингологии – 1999. - №1, - стр. 19-23.,
Patological disorder peculiarities by nasal septum deviation in children and their significanse in identification of indication for correction operations. (соавт.А.М. Талышинский) Abstract book. Fifth regional congress of pediatric societies of turkish speaking countries with international participation. September 25-28, 1999, Bishkek, Kyrgyzstan. P. 183
Частота и значение сопутствующих заболеваний ЛОР органов при определении показаний к корригирующей операции на перегородке носа. (соавт.А.М. Талышинский) Материалы научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею АМУ им. Н. Нариманова. Баку-2000,с.219
Классификация сложных травматических деформаций перегородки носа у детей. (соавт.А.М. Талышинский) Материалы научной конференции,посвященной 70-летнему юбилею АМУ им. Н. Нариманова. Баку-2000, с. 220
Особенности изменений в сердце по данным электрокардиографии у детей с деформацией перегородки носа (соавт. А.М.Талышинский) Материалы научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею АМУ им. Н. Нариманова. Баку-2000, с. 220
Метод обезболивания при корригирующих операциях нa перегородке носа у детей. (соавт.А.М. Талышинский, С. Г.Алескерова) Материалы научной конференции, посвященной 70-летнему юбилею АМУ им. Н. Нариманова. Баку-2000, с. 221
Современные проблемы орбитальных и внутричерепных осложнений риносинуситов (соавт. А.М.Талышинский, Г.А.Мустафаева, Ш. Гувалов) Российская ринология, 1998, №2, с.34
Значение возраста при применении корригирующей операции на перегородке носа. (соавт.А.М.Талышинский) Müasir cərrahiyyənin aktual Problemləri. Professor F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmipraktik konfransın materialları, Bakı, 2000, s.206-207
Хирургическая анатомия носовой перегородки пятилетних детей. (соавт.А.М.Талышинский) Müasir cərrahiyyənin aktual Problemləri. Professor F.İ. Zərgərlinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2000, s.208-211
Применение корригирующей операции в реабилитации детей с деформациейносовойперегородки. (соавт.А.М.Талышинский) International Journal on Immunorehabilitation, May,2000,Vol. 2, №2, p.82-83
Specific features of nasal septum structure development in children, (coaut.TalishinskiyA.M.) American Journal of Rhinology. Special issue. The Nose 2000… And Beyond. Internatinalrhinoloqic IX congress. September 2000, A-192
Особенности корригирующих операций на перегородке носа (ПН) у детей в связи с возрастной спецификой ее развития, (соавт.А.М.Талышинский) Российская ринология, 2001, 2, с.102
Способ хирургической коррекции деформации перегородки носа у детей, (соавт. А.М.Талышинский) Патент Российской Федерации на изобретение № 2169535, 2001
Изменение содержания газов и кислотно-щелочного равновесия крови у детей с деформацией перегородки носа. (соавт.С.Т.Зуева, Р.И.Амирова, Л.В.Костру) Prof. T.Ə.Əliyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2001, s.140-141
Хирургическая коррекция многослойной толстой перегородки у детей. (соавт.А.М.Талышинский) Prof. T.Ə.Əliyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2001, s.140-141 с.141-142
Болезнь Меньера и ее диагностика (соавт.Т.Р.Хечинашвили) Azərbaycan Tibb Jurnalı ,2001, 3, s.56-58
Способ определения развития носовой перегородки у детей (соавт. А.М.Талышинский) Патент Российской Федерации на изобретение № 2177250, 2001
Хирургическая коррекция травматических деформаций перегородки носау 5-7-летнихдетей, (соавт.А.М.Талышинский) International Journal on Immunorehabilitation, Март 2002, Том 4, № 1, с. 145
Особенности изменений церебральной гемодинамики,биопотенциалов мозга и сердца у детей с деформацией перегородкиноса (соавт.А.М.Талышинский) International Journal on Immunorehabilitation, Март 2002, Том 4, № 1, с. 175
Способы хирургической коррекции деформации перегородки носа у детей (соавт.А.М.Талышинский) Пособие для врачей, Баку- 2002, 26 с.
Хирургическая анатомия перегородки носа семилетних детей. Prof. S.M.Salihovun 95-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2004
Способы определения развития и проведения хирургической коррекции перегородки носа у детей. (соавт.А.М.Талышинский) Azərbaycan Tibb Jurnalı ,2001, 3, s.56-58
Состояние кохлеовестибулярной функции при ишемии лабиринта. (соавт.Р.Н.Хечинашвили, Т.Р.Хечинашвили, И.А. Кекелидзе, Х.А. Гегенава, М.М.Джаши, Н.К.Накудашвили) Azərbaycan Tibb Jurnalı ,2001, 3, s.96-98
Зависимость вестибулярного нистагма от светового раздражения и фиксации взора при некоторых поражениях головного мозга и внутреннего уха. (соавт.М.М.Джаши, Н.Ш.Бакурадзе, Т.Р.Хечинашвили, И.Д.Квачадзе, Н.К.Накудашвили) Экспериментальная и клиническая медицина, 2005, №4, с.33-35
Bronxial astmalı uşaqlarda tənəffüs yollarının bakterial florasının xüsusiyyətləri Həmmüəlliflər:Еййубова А.А., Габулов Щ.Щ., Язизов А.А.) Sağlamlıq, 2006, №3, səh. 105-107
Значение исследования мозговой гемодинамики, биопотенциалов мозга и сердца в определении показаний для хирургической коррекции перегородки носа у детей. (соавт. А.М.Талышинский) Материалы XVII съезда оториноларингологов России. Санкт-Петербург 2006 г., с.489-490
Характеристика изменений некоторых иммунологических и бактериологических показателей при воспалительных заболеванияхоколоносовых пазух. (соавт. Т.Р.Хечинашвили, М.М.Джаши, Г.Г.Кабулов) Azərbaycanda tibb elmi və praktik səhiyyənin muasir nailiyyətləri,2006,№1,s.97-101.
Способ хирургической коррекции Г-образных искривлений хряща перегородки носа у детей, (соавт. А.М.Талышинский) Патент Российской Федерации на изобретение № 2288654, 2006
Способ хирургической коррекции Г-образных искривлений хряща перегородки носа у детей. (соавт.А.М.Талышинский, А.А.Талышинский ) Материалы V Всероссийской научно-практической конференции оториноларингологов. Вестник оториноларингологии, 2006, №5, приложение, с. 277-278
Распространенность аллергического ринита у детей. (соавт. Эюбова А.А., Кабулов Г.Г.) Sağlamlıq, 2007, №6, с.87-93
Особенности бытовой сенсибилизации детей с аллергическим ринитом. (соавт. Кабулов Г.Г.) Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2007, №3, с.118-122
Бытовая сенсибилизация при аллергическом рините у детей (соавт.Кабулов Г.Г., Эюбова А.А.,) Əməkdar elm xadimi, prof. Ş.M. İsazədənin anadan olmasının 95-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialı, Bакı, «Nurlan», 2007, с.277
Ринопневмометрия при деформации перегородки носа у детей. (соавт. А.М.Талышинский) Материалы международной конференции, посвященной 80 -летию азербайджанского медицинского университета, Баку- 2010, стр.155
К вопросу применения Плаферона-ЛБ в лечении гнойных гайморитов. (соавт. Хечинашвили Т.Р., Накудашвили Н.К.) Материалы международной конференции, посвященной 80- летию азербайджанского медицинского университета, Баку- 2010,стр.157
Uşağlarda burun arakəsməsinin strukturlarının inkişafının yaş spesifikliyi ilə əlagəli korreksiyaedici əməliyyatların xüsusiyyətləri. (соавт. А.М.Талышинский) Türk Dilli Ölkələr və Türk Toplumlarının I Tibb Kongresi.Tibdə Yeni Nailiyyətlər. 30 sentyabr – 01 oktyabr 2011-ci il. ATU-Bakı, səh.32-33.
Хирургическая анатомия перегородки носа двенадцатилетних детей. (соавт. А.М.Талышинский, Д.С.Джалилов) Sağlamlıq, 2013, N2, s. 76-78
К вопросу диагностики вестибулярного нейронита. (соавт. Джапаридзе Ш.В., Хечинашвили Т.Р., Ломая М.М., Накудашвили Н.К., Хархели Э.Ш.) Актуальные проблемы патологии,терапии и медицинской реабилитации. Сборник научных статей. Тбилиси 2014, с. 94 – 100
Некоторые аспекты хронического тонзиллита у детей и его лечение. (соавт. А.А.Азизов, Д.С.Джалилов, Ш.И.Гувалов, Н.М.Ибрагимова) Sağlamlıq, 2014, N5, s. 58-60
Qurum
Azərbaycan LOR Cəmiyyəti
Azərbaycan Respirator Cəmiyyəti