Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Saday Əliyev

T.E.D/Professor Saday Əliyev

İxtisas: Cərrah
Vəzifə: Professor
Şöbə: Transplantologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1972 Həkim - müalicə işi N.Nərimanov adına Azərb. Tibb İnstitutu Bakı
1978-1980 Klinik – ordinatura N.Nərimanov adına Azərb. Tibb İnstitutu Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1980-1983 Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1983-1986 Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1986-1989 Baş laborant ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
1989-1996 Assistent ATU, I cərrahi xəstəliklər kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
1975 Ə.Əliyev ad. ADNTİ, cərrahiyyə kafedrası. Cərrahiyyə üzrə ixtisaslaşdırılma kursu Bakı
1988 Endoskopik cərrahiyyə Moskva. Ümumiittifaq Elmi cərrahiyyə mərkəzi
1994-1997 Onkokoloproktologiya üzrə kurslar Bloxin adına Rusiya Elmi Onkologiya mərkəzi
Adı Müəllif(lər) Nəşr
"Yüksək risk qruplu xəstələrdə öddaşı xəs-təliyinin və onun ağırlaşmalarının müasir operativ müalicə üsulları" Tibb elmləri na-mizədi, Diplom MD № 03320%2 (1989 -----
«Çənbər bağırsağın şiş mənşəli obtu-rasion keçməməzliyinin cərrahi müalicə-sinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları» Tibb elmləri dok-toru, Diplom ED № 070% (2003) -----
Гангрена Фурные-разновидность кли-нической модели критических состояний в хирургии Алиев С.А., Алиев Э.С., Мирзоев Р.А., Мирзоева К.А. Xирургия (Москва) 2015, № 8. с. 64-69.
Нерешенные вопросы хирургической так-тики при инфицированном панкреонек-розе (обзор литературы). Алиев С.А., Алиев Э.С. Хирургия (Москва) 2015, № 8. с. 64-69.
Усовершенствование способов сформи-рования концевой колостомы – реаль-ный путь к профилактике параколосто-мических осложнений (обзор лите-ратуры) Алиев С.А., Алиев Э.С. Вестник хирургии 2015, № 4. с.117-122.
Послеоперационные внутрибрюшные осложнения в хирургии рака ободочсной кишки, ос-ложненного ки­шеч­ной непро-ходимостью и перфорацией опухоли. Алиев С.А., Алиев Э.С., Зейналов Б.М. Вестник хирургии. 2015, № 5. с. 98-104.
Некротизирующий фасциит: узловые ас-пекты проб­лемы в свете современных представлений. Алиев С.А., Алиев Э.С. Вестник хирургии. 2015, № 6, с. 106-110.
Аппаратно-управляемая интра- и пос-леоперационная декомпрессия и лаваж толстой кишки в хирургическом лечении опухолевой непроходимости. Алиев С.А., Алиев Э.С. Вестник хирургии. 2016, № 1, с. 88-91.
Осложнения концевой колостомы у больных с опухолевой толстокишечной непроходимостью и их хирургчиеское лечение. Алиев С.А., Зейналов Б.М., Алиев Э.С. Вестник хирургии. 2016, № 2, с. 80-86
Qurum
Rusiya Federasiyası Cərrahlar Assosiasiyası
Rusiya Federasiyası Koloproktoloqlar Assosiasiyası
Nyu-York Elmlər Akademiyası
ATU-nun Dissertasiya Şurası