Bizim həkimlər

T.E.D/Professor Sudeyf İmamverdiyev

T.E.D/Professor Sudeyf İmamverdiyev

İxtisas: Uroloq
Vəzifə: MEA-nın müxbir üzvü,Urologiya kafedrasının müdiri
Şöbə: Urologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1956-1962 Cərrah Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
1963-1965 Klinik ordinatura M.Ə. Mirqаsımоv аdınа Rеspubliка Кliniк хəstəхаnаsının urоlоgiyа şöbəsi Bakı
1965-1971 Assistent Ə.Əliyеv аdınа Аzərbаycаn Dövlət Həкimləri Təкmilləşdirmə institutunun urоlоgiyа каfеd-rаsı Bakı
1972-1974 Dissertant Mоsкvа Ümumittifаq Cərrаhiyyə Mərкəzi Moskva/Rusiya
1976-1977 Dossent ATU,Urologiya kafedrası Bakı
1977-h/h Professor ATU,Urologiya kafedrası Bakı
1990-h/h Kafedra müdiri ATU,Urologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Dünyanın 50 - dən çox ölkəsində elmi konfranslarda və kurslarda iştirak etmişdir.
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Vezikovaginal fistulların müalicəsində transvezikal girişin rolu. Binnətova E.Y. Cərrahiyyə Bakı, 2016, № 4 (36). s. 86-89.
Пенильная фрактура с полным отрывом уретры Ахмедов И.С. Хирургия, Санкт-Петербург 2016(5) №1 с 45-47
Yeganə və yeganə funksiyalı böyrəyin mərcanvari və çoxlu nefrolitiazının açıq cərrahi müalicəsinin nəticələri T.A.Talıbov, Mahmudov İ.F. Azərbaycan Tibb Jurnalı N3 52-58
Böyrəyin ağır formalı mərcanvari və çoxlu daşlarının punksion litotripsiyasına yeni baxış M.S.Xəlilov Cərrahiyyə, Bakı, 2016 №1, səh 24-31
Tam ikiləşmiş böyrəyin hər iki hissəsində olan mərcanvari daşın uğurlu miniaçıq punksion nefrolitotripsiya müşahidəsi M.S.Xəlilov Cərrahiyyə, Bakı 2016 №2, səh 3-7
Qurum
1993-cü ildə Аvrоpа Urоlоqlаr Аssоsiаsiyаsının həqiqi üzvü seçilmişdir
Azərbaycan Uroloqlar Assosiasiyası
2001-ci ildə isə Gürcüstаn Urоlоqlаr Аssоsiаsiyаsının fəхri üzvü seçilmişdir
2001-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının müхbir üzvü sеçilmişdir
Аzərbaycan Аndrоlоgiyа və Rеprоduktiv Təbаbət Аssоsiаsiyаsının fəхri sədri sеçilmişdir.