Bizim həkimlər

T.Ü.F.D/Assistent Ülviyyə Siraclı

T.Ü.F.D/Assistent Ülviyyə Siraclı

İxtisas: Ginekoloq
Vəzifə: Assistent
Şöbə: II Mamalıq ginekologiya
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1991-1997 Mama-ginekoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
Müddət Vəzifə Adı Yer
2005-2010 Baş laborant ATU,II mamalıq-ginekologiya kafedrası Bakı
2010-h/h Assistent ATU,II mamalıq və ginekologiya kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Прогнозирование коагулопатических акушерских кровотечений у беременных Siraclı Ü.M. 2011
Показатели коагуляционного звена гемостаза у беременных с акушерскими кровотечениями Bağırova H.F. Sağlamlıq, 2008, N7, Səh 60-64
Показатели тромбоцитарного звена гемостаза у беременныхс акушерскими кровотечениями Azərbaycan Tibb jurnalı, N4, Bakı,, 2008, səh. 137-139
Изменения показателей гемостаза в третьем триместре гестации у беременных с акушерскими кровотечениями «Вестник службы крови России» №4, Москва, 2008, стр. 12-17
Ранние изменения показателей у гемостаза у беременных с акушерскими кровотечениями “Sağlamlıq”, N2, Bakı, 2009, səh.51-55
Прогнозирование акушерских кро­вотечений по показателям гемостаза на ранних сроках беременности Bağırova H.F. Azərbaycan Tibb jurnalı , N2, Bakı, 2009, səh 19-22
Информативность показателей параметров гемостаза в прогнозировании акушерских кровотечений Материалы научно-практической конфиренции. «Современные профилактические аспекты укрепления репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста» Анджийский Государственный Медицинский Институт, Андижан – 2010, стр.292-294
Показатели коагуляционного и тромбоцитарного звена гемостаза у беременных с акушерскими кровотечениями Всероссийский образователь-ный конгресс «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии», Москва, 23-26 ноября 2010 года, стр. 105-107 стр
Информативность показателей параметров гемостаза в прогнозировании акушерских кровотечений Материалы научно-практической конференции. «Современные профилактические аспекты укрепления репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста» Анжийский Государственный Медицинский Институт, Андижан-2010, 292-294 стр.
Результаты ультразвукового исследования беременных женщин с плацентарной недостаточностью Бабаева Г.И, Багирова Х.Ф Azərbaycan Təbabətinin müasir Nəaliyyətləri. Rüblük elmi-praktik jurnal, Bakı, N1, 2014, səh.187-190
Müxtəlif reproduktiv yaş qrupu polikistoz yumurtalıqlar sindromlu pasiyentlərdə hormonal profilin qiymətləndirilməsi Həmidova N.A “Müasir ginekologiya və perinatologiyanın akrtual məsələləri” Jurnallı Jurnallı, 02,N 2 /2015, s. 27-35
Yumurtaliqlarin polikistozu sindromu olan qadinlarda ovarial ehtiyatin funksional vəziyyəti Əzizova M.E., Bağırova H.F., Müslümova S.Ə Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2015, N2, səh 30-34
Qurum