Bizim həkimlər

Professor Ramiz Poluxov

Professor Ramiz Poluxov

İxtisas: Uşaq cərrahı
Vəzifə: ATU,Uşaq cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri
Şöbə: Uşaq cərrahiyyəsi
Xarici dil bilikləri: Rus
Müddət İxtisas Adı Yer
1984-1992 Pediatriya Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
1992-1994 Uşaq cərrahiyyəsi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı
2009 Endoskopiya Rusiya Dövlər Tibb Universiteti. (РГМУ Росздрава) Moskva/Rusiya
Müddət Vəzifə Adı Yer
1992-1994 Klinik ordinatura ATU,Uşaq cərrahlığı kafedrası Bakı
1994-1998 Baş laborant ATU,Uşaq cərrahlığı kafedrası Bakı
1998-2007 Assistent ATU,Uşaq cərrahlığı kafedrası Bakı
2007-h/h Dossent ATU,Uşaq cərrahlığı kafedrası Bakı
2013-2017 Şöbə müdiri ATU TCK Uşaq Cərrahiyyəsi şöbəsi Bakı
2017-h/h Kafedra müdiri ATU,Uşaq cərrahiyyəsi kafedrası Bakı
Müddət Adı Yer
2003 Курс усовершенствования по лапароскопической хирургии Российский Государственный Медицинский Университет Росздрава, г.Москва.
2006 VI Türk Dünyası Pediatrik konqresi Bakı
2007 Workshop on ECTS and Allocation of ECTS Credits Bakı
2009 Курс детская лапароскопическая хирургия в объеме 144 часов Москва, кафедра детской хирургии РГМУ Росздрава.
2010 I форм «Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии» Ставрополь/Россия
2011 XV Congress of pediatricians of Russia (designated for up to 18 European CME credits) Moskva/Rusiya
2011 International Workshop on Pediatric Coloproctology. Moskva/Rusiya
2011 International Workshop on Pediatric Surgical Endoscopy. Moskva/Rusiya
2011 II форм «Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии-реаниматологии» Kazan/Rusiya
2011 Школа детского хирурга. Объем занятий- 18 академических часов. Kazan/Rusiya
2011 XI congress of pediatricians of Eurasian countries Dushanbe/Tajikistan
2011 Х Российский конгресс «инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» цикл лекции по актуальным вопросам детской хирургии в объеме 24 часов Moskva/Rusiya
2012 XVI Congress of pediatricians of Russia. Actual problems in pidiatrics (designated for up to 18 European CME credits) Moskva/Rusiya
2012 Pediatric thoracal surgery, surgical endoscopy and robotized surgery Moskva/Rusiya
2012 ХI Российский конгресс «инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» цикл лекции в объеме 24 часов Moskva/Rusiya
2013 XVII сьезд Педиатров России с международным участием «актуальные проблемы педиатрии » Moskva/Rusiya
2013 ХII Российский конгресс «инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» цикл лекции в объеме 24 часов Moskva/Rusiya
2013 III съезд детских урологов-андрологов Moskva/Rusiya
2013 24th Congress of the European Society for Paediatric Urology Genoa/Italy
2014 Инновационные технологии в детской колопроктологии: ребёнок и стома Ставрополь/Россия
2015 Школа детского хирурга и уролога-андролога. Объем занятий-12 академических часов Moskva/Rusiya
2015 XVIII Russian Pediatric Congress (designated for up to 18 European CME credits) Moskva/Rusiya
2015 III Всероссийский конференции «Неотложная детская хирургия и травматология» Moskva/Rusiya
2015 I Съезд Детских Хирургов России Moskva/Rusiya
2016 XIX Конгресс Педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» Moskva/Rusiya
Adı Müəllif(lər) Nəşr
Uşaqlarda limfaneiomalar və onların müalicəsi Гулийев Ч.Б. Poluxov R.Ş. Tədris vəsaiti Bakı 2002
Uşaqlarda exinokokkoz xəstəliyi Гулийев Ч.Б. Poluxov R.Ş. Monoqrafiya Bakı 2004
Uşaq cərrahlığı fənni üzrə tədris proqramı Гулийев Ч.Б. Poluxov R.Ş. Bakı-2005 48 s.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyinin müxtəlif cərrahi üsullarla müalicəsinin müqayisəli qiymətləndirilməsi Гулийев Ч.Б., Poluxov R.Ş.,Zeyniyev L.O. Cərrahiyyə jurnalı. 2005. N1. Səh. 65-68.
Uşaqlarda qaraciyər exinokokkozunun müalicəsinin nəticələri Гулийев Ч.Б., Poluxov R.Ş,Баьыров М.Г. Cərrahiyyə jurnalı. 2005. N 3. Səh. 71-74
Uşaqlarda qarın boşluğu üzvlərinin fəsadlaşmış sistlərinin klinika, diaqnostika və cərrahi müalicəsi. Гулийев Ч.Б. Poluxov R.Ş. Cərrahiyyə jurnalı. 2006. N4 (8). Səh.20-27.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı qaraciyərdə baş verən dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi Quliyev Ç.B., Poluxov R.Ş., Məhəmmədov V.Ə., Zeyniyev L.O. Azərbaycan Tibb Jurnalı 2007-ci il№3. səh. 88-90.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı yoğun bağırsağın distal hissəsinin əməliyyatönü hazırlığının prinsipləri. Quliyev Ç.B., PoluxovR.Ş., Zeyniyev L.O. Metodiki tövsiyələr. Bakı-2007. 18 s.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı qaraciyərdə baş verən dəyişikliklər və onların öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Quliyev Ç.B., PoluxovR.Ş., Məhəmmədov V.Ə., Zeyniyev L.O. Sağlamlıq jurnalı 2008-ci il №2, səh.7-14.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlığın yeni üsulu. Quliyev Ç.B., PoluxovR.Ş., Zeyniyev L.O. Səmərələşdirici təklifə şəhadətnamə №516. 02.05.2008.
Uşaqlarda Hirşprunq xəstəliyi zamanı əməliyyatönü hazırlıq dövründə endogen intoksikasiyanın korreksiyasının prinsipləri. Quliyev Ç.B., PoluxovR.Ş., Məhəmmədov V.Ə. Metodiki tövsiyələr. Bakı-2009. 17 s.
Дисбиотические нарушения микрофлоры толстого кишечника и их коррекция при болезни Гиршпрунга у детей. Кулиев Ч.В., Полухов Р.Ш., Зейниев Л.О., Магомедов В.А. Экспериментальная и клиническая медицина. №4. Тбилиси-2009. стр.12-15.
Uşaqlarda yoğun bağırsağın və anorektal nahiyyənin cərrahi patologiyalarının diaqnostikası PoluxovR.Ş. Təris-metodiki vəsait. Bakı-2009. 36s
Uşaqlarda koloproktoloji xəstəliklərin diaqnostikasının bəzi aspektləri Полухов Р.Ş. Sağlamlıq jurnalı. 2010. N9. Səh. 17-22
Некоторые аспекты диагностики и лечения хронических запоров у детей. Полухов Р.Ш. Центрально-Азиатский Медицинский Журнал. 2011, том XVӀӀ, №3-4, стр.217-220
Диагностика и лечение хронических запоров у детей, сопровождающихся недостатком Баугиновой заслонки Полухов Р.Ш. Вестник Хирургии Казахстана. 2012 №1 (29), стр.22-23
Варианты формирования колоректального анастомоза при хронических запорах у детей. Полухов Р.Ш. Клинична Анатомия та Оперативна Хирургия (Украина). 2012 Том11, №1 (39). Стр.88-90
Изменения илеоцекального клапана при хроническом запоре у детей. Полухов Р.Ш. Клинична хирургия (Украина). 2012 №2 (827).стр.42-44
Стомы при паталогии толстой кишки у детей и их осложнения Полухов Р.Ш. Магамедов В.А., Алибеков М. А. Актуальные вопросы педиатрии, неонатологии и детской хирургии. Ставрополь, 2014. Стр.323-326.
Experience With esmeron in day surgery in children Nasibova E.M., Polukhov R.Sh. Medical News of north caucasus 2015. Vol.10. iss.2. p.137-140.
Qurum
Rusiya Pediatrlar İttifaqının üzvü
Rusiya Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının üzvü
Azərbaycan Uşaq Cərrahları Assosiasiyasının sədr müavini