1-ci Cərrahi xəstəliklər

1919-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin Parlamentinin qərarı ilə paytaxt Bakı şəhərində Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı. Universi¬tetin 4 fakultəsindən biri tibb fakultəsi olmuşdur. Tibb fakultəsində ilk 3 kurs fəaliyyət göstərməyə başladı. I kursa yeni qəbuldan əlavə Tiflisdən - Zaqafqaziya Universitetindən Bakıya keçmək arzusunda olan II və III kurs tələbələri köçürüldü. Ona görə də hospital klinika, o cümlədən cərrahi klinika yaradılmasına tələbat meydana çıxdı. Artıq 1921-ci ildə hospital cərahlıq kafedrası təşkil edildi. Bu kafedrada ilk ildə 30, növbəti tədris ilində isə 80 tələbə cərrahlıq elmini öyrənirdi. Əvvəl kafedraya məxsus klinik baza mövcud deyildi. Kafedra şəxsi müalicəxananın bazasında fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutundan və ölkənin rus qoşunları tərəfindən işğalından sonra həmin müalicəxana Azərbaycan SSR Səhiyyə Komissarlığının tabeliyinə keçdi. Bu xəstəxanada eyni vaxtda III (200-dən çox tələbə) və V kursun (30 tələbə) tələbələri məşğul olurdu. Cətinliklər həm də onunla bağlı idi ki, 1920-ci ildən cərrahi propedevtika kafedrasının müdiri professor B.K.Finkelşteyn 1921-ci ilin payızında yenicə yaradılmış hospital cərrahlıq kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçildi və hər iki vəzifəni eyni vaxtda icra etməyə başladı. 1922-ci ilin payızında hospital cərrahlıq kafedrası N.A.Semaşko adına şəhər xəstəxanasının (infeksion xəstələr üçün keçmiş 19 saylı müvəqqəti lazaret) 8-ci yataq (barak) adlandırılan korpuslarından birinə köçürüldü. Bu korpus Səhiyyə Komissarlığı və Bakı şəhər Səhiyyə şöbəsinin vəsaiti hesabına əsaslı təmir və rekonstruksiya edildikdən sonra klinikanın tələblərinə uyğunlaşdırıldı. Beləki, klinikanın tərkibində cərrahi əməliyyat otağı, auditoriyalar, mühazirə zalı, laboratoriya, professor üçün kabinet və s. təşkil edildi. 76 çarpayılıq bu korpusda 1922-1923-cü tədris ilinin əvvəlindən hospital cərrahiyyə klinikası fəaliyyət göstərməyə başladı. Sonralar, 1928-ci ilin başlanğıcında hospital cərrahlıq kafedrası N.A.Semaşko adına klinik xəstəxananın cərrahi korpus adlandırılan binasının bir mərtəbəsində yerləşdirildi. Bu korpus cərrahi əməliyyat və sarğı otaqları, sterilləşdirmə üçün otaq, qəbul və rentgenologiya şöbələrindən ibarət idi. Kafedraya gözəl təmir və təchiz olunmuş bu korpusda yardımçı otaqlarla (cərrahi əməliyyat otağı, sarğı otağı, laboratoriya, endoskopiya kabinet, həkimlər üçün kabinetlət və s.) birgə 120 çarpayılıq bir mərtəbə ayrıldı. Uzun illər kafedranın bu bazası N.A.Semaşko adına çoxprofilli, 1200-1500 çarpayılıq böyük xəstəxananın digər şöbələri ilə birgə tədris, müalicə və elmi fəaliyyət üçün tələblərə cavab verdi. Klinikada cərrahi müalicə tələb edən ən müxtəlif patologiyalı (splenomeqaliya, exinokokkoz, şişlər, sistlər, mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi, öddaşı xəstəliyi, uroloji xəstəliklər, kəskin və xronik irinli plevritlər, ağ ciyərlərin, qaraciyərin absesi və b.) çoxsaylı xəstələr müalicə olunurdu.
Kafedranın yaranma və təşkilolunma mərhələsindəki çətinliklərə baxmayaraq bu tədris-müalicə və elm mərkəzi çoxşaxəli fəaliyyətinə, həkim və müəllim kadrlarının hazırlanmasında xidmətlərinə görə qısa müddətdə böyük nüfuz qazandı.
Кafedranın tədrici inkişafı və onun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi nəticəsində rəhbərliyin və kafedranın qarşısında yeni vəzifələr, yeni tələblər qoyuldu. 
Hospital cərrahlıq kafedrasının yaranması, təşəkkülü və inkişaf tarixi bir neçə ağır və mühüm mərhələdən keçmişdir. I mərhələdə (1921-1931) kafedraya professor B.K.Finkelşteyn rəhbərlik etmişdir. Bu dövr kafedranın yaranmasını, klinik bazanın təşkilini, qısa müddətlərdə tədris, müalicə və elmi işlərin qurulmasını əhatə edir. Bu mərhələdə kafedranın tədris işi onunla xarakterizə edilmişdir ki, 1-ci tədris ilində (1921-1922) kafedrada cəmi 30, 2-ci tədris ilində 80, sonrakı illərdə isə V kursun 200-220 tələbəsi təhsil almışdır. Artıq 1922-1923-cü tədris ilində kafedranın 76 çarpayılıq klinik bazasında bir neçə yardımçı otaqlar - auditoriyalar, cərrahi əməliyyat və sarğı otaqları, laboratoriya, endoskopiya və rentgenologiya şöbələri və b. fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə kafedrada böyük operativ fəallıq təmin edilmiş, tədris işi nizama salınmış, tələbələr müxtəlif klinik materiallar və tədris vəsaitləri ilə təmin edilmiş, 1924-cü ildən kafedranın məzunları içərisindən ixtisaslaşmış həkim-cərrah kadrları hazırlanmış, geniş həcmdə elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.
Bu mərhələdə o vaxta qədər öyrənilməmiş diyar patologiyalarının öyrənilməsinə çoxlu tədqiqatlar həsr edilmişdir. Məsələn, splenomeqaliyanın (ilk növbədə malyariya mənşəli), exinokokkoz, urolitiaz, xolelitiaz və b. mühüm məsələləri əhatə edən tədqiqatlar aparılmışdır. Bu işlərin əksəriyyəti elmi cəmiyyətlərin iclaslarında məruzə edilmiş və dövri elmi mətbuatda dərc olunmuşdur.
1921-ci ildə professor B.K.Finkelşteynin Baş Siyasi Maarif nəşriyyatında «Руководство по общей хирургии» (rus dilində) dərsliyi çapdan çıxdı. 1921-1931-ci illər ərzində kafedranın əməkdaş-ları tərəfindən klinik cərrahlığın aktual problemlərini əhatə edən doktorluq dissertasiyaları müvəffəqiyyətlə müdafiə edildi:
1. Гинзбург И.С. «Костная пластика позвоночника». 1924-cü ildə BDU-nun tibb fakultəsinin Elmi Şurasında müdafiə edilmiş və 1925-ci ildə monoqrafiya şəkilində nəşr olunmuşdur;
2. Фаерман И.Л. «Материалы и хирургия селезенки». 1925-ci ildə müdafiə edilmiş, sonra Moskvada, МедГИЗ nəriyyatında «Болезни селезенки» adlı monoqrafiya şəkilində nəşr olunmuşdur;
3. Миркасимов М.А. «Материалы к изучению мочекаменной болезни в Азербайджане». 1927-ci ildə BDU-nun tibb fakultəsinin Elmi Şurasında müdafiə edilmişdir.
Bu dövrdə elmi mətbuatda kafedranın əməkdaşları tərəfindən 100-ə qədər elmi əsər dərc edilmişdir. Bu əsərlərdə o dövrün ən akual məsələləri - sümük-oynaq vərəmi, infeksion (hematogen) osteomielit, qarın yatalağı, öddaşı xəstəliyi, sidikdaşı xəstəliyi, dalaq və qaraciyər xəstəlikləri və cərrahlığın başqa mühüm məsələləri öz əksini tapmışdır. Misal üçün, «Новый хирургический архив» jurnalının 18-21, 30, 41, 42 və 50-ci cildlərində professor B.K.Finkelşteynin öd yollarının cərrahlığına aid məqalələri çap olunmuş, professor M.A.Mirqasımovun irinləmiş yaralarda bağların tikilməsi haqqında işi Zaqafqaziya cərrahlarının I qurultayında (1927) məruzə edilmiş və dərc olunmuşdur.
Olduqca aktiv elmi fəaliyyət, elmlər doktorları, elmlər namizədləri, səhiyyə müəsissələri üçün klinik ordinatura vasitəsilə ixtisaslı cərrah kadrları və həkim-cərrahların hazırlanması, geniş diapazonlu, rəngarəng müalicə işi (o cümlədən operativ fəaliyyət), yaxşı qurulmuş tədris işi və s. tezliklə hospital cərrahlıq kafedrasını yaxşıların cərgəsinə çıxardı və ona böyük nüfuz qazandırdı.
1930-cu ildə SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə bütün İttifaq üzrə tibb fakultələri Universitetlərdən ayrılaraq müstəqil Tibb İnstitutlarına çevrildi. Bu qərara uyğun olaraq həmin ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldı və Azərbaycan SSR Səhiyyə Komissarlığının tabeliyinə keçirildi.
Belə nəhəng, prinsipial əhəmiyyətli yenidənqurma ilə yanaşı həmin 1930-cu ildə hökumət və ali partiya orqanlarının qərarı ilə instititutda rus dilindən başqa, milli dildə - türk dilində tədrisə baş-lanıldı. Ona görə də artıq bu illərdə orta məktəblərdə türk dilində tədris müvəffəqiyyətlə həyata keçirilirdi və türkdilli məzunların ali təhsilə cəlb olunmasına tələbat yaranmışdı. Bu instititut və kafedra üçün qısa müddətlərdə həll olunmalı yeni məsələlərin yerinə yetirilməsini tələb edirdi. Bir tərəfdən türkdilli müəllimlər hazırlanmalı, digər tərəfdən isə yeni ixtisaslar (pediatriya, sanitariya, gigiyena) üzrə tədrisə başlamaq lazım idi. Belə vəziyyət, tədris prosesinə və tədris proqramlarına yenidən baxılmasını, onların təkmilləşdirilməsini, kafedrada fəaliyyət istiqamətlərinin dəyişdirilməsini və bir sıra digər mühüm aspektləri nəzərə almağı tələb edirdi. 30-cu illərin əvvəllərində həmçinin tədrisin yeni prinsipləri, konkret olaraq, semi¬nar-briqada, laboratoriya, kollektiv sorgu və b. formalaşmağa baş¬ladı. Bu prinsiplərin məqsədi tələbələrin tədris qruplarında kollektiv hazırlığını təmin etməkdən ibarət idi. Odur ki, mühazirə saatları azaldıldı, ənənəvi propedevtika, fakultə və hospital cərrahlıq kafedraları yaradıldı. Nəticədə 3 cərrahlıq xəstəlikləri (və terapevtik) kafedraları əsasında yeni kafedra (I- və II- cərrahi xəstəliklər kafedraları) təşkil edildi. III, IV və V kurs tələbələri dərsləri eyni kafedrada keçməyə başladılar.
Bu yeni prinsipial tələblər institutun kollektivindən, və təbii olaraq, kafedralardan böyük entuziazm, yaradıcı iş, yeni yollar, üsullar, tədris vasitələri və s. axtarışını tələb edirdi.
II mərhələnin (1931-1958) əvvəllərində hospital cərrahlıq kafedrası öz rəhbərini itirdi: 1931-ci ilin sentyabr ayının 20-də professor B.K.Finkelşteyn qəflətən stenokardiya tutmasından vəfat etdi. Kafedranın müdiri vəzifəsinə ilk dəfə olaraq milli alim - professor M.A.Mirqasımov seçildi. Nəzərdə tutulmuş ağır iş planlarının yerinə yetirilməsi, kafedranın reorqanizasiyası kimi çətin və mürəkkəb iş bu gənc alimin çiyinlərinə düşdü. Bu dövrə aid çoxlu məsələlərə diqqət (bu böyük vaxt tələb edir) ayırmadan bir sıra daha vacib cəhətləri qeyd etmək zəruridir. Birincisi, kafedranın əməkdaşlarının böyük vaxtını və enerjisini alan tədrisin təşkilinin seminar-briqada və laboratoriya metodları kimi üsullar özünü doğrultmadı və 1934-cü ildə hökumət orqanlarının qərarı ilə ləğv edildi. Mühazirələrin oxunması və semestr imtahanları böyük əhəmiyyətinə görə bərpa olundu, orta məktəblərdə məzunlara kamal attestatı verildi, elmi dərəcələrin verilmisi reqlamentləşdirildi. Bütün bunlar kafedranın fəaliyyət istiqamətlərini və xarakterini müsbətə doğru xeyli dəyişdirdi.
Tədrisin həm rus, həm də türk dilində aparılması institutun və kafedranın professor-müəllim heyəti qarşısında bu tamamilə yeni işin həlli üçün böyük addımların atılması zəruriyyətini doğurdu. Tibb elminin əksər sahələri, həmçinin cərrahi xəstəliklər fənni üzrə elmi terminologiya işləmək, türk dilində tədris, metodik vəsaitlər nəşr etmək lazım gəldi. Bu nöqteyi-nəzərdən hospital cərrahlıq kafedrasında böyük işlər görüldü. Artıq 1932-ci ildə professor M.A.Mirqasımov tərəfindən ümumi cərrahlıq üzrə türk dilində qısa dərslik tərtib edildi və nəşr olundu. Sonrakı illər milli dildə tədrisin aparılması, elmi terminologiyanın təkmilləşdirilməsi və digər məsələlərin həlli istiqamətində kafedranın çoxşaxəli fəaliyyəti daim genişlənirdi. İki dildə tədris müxtəlif çətinliklər yaratdı. Beləki, hər 2 dildə tədris prosesini aparmağı bacaran elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması üçün planlı, daimi, sistemli işlərin yerinə yetirilməsinə başlanıldı. 
Bir neçə ildən sonra, 1941-ci ildə Vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq kafedranın bir çox əməkdaşı orduya çağırıldı və ön cəbhənin müxtəlif hərbi hospitallarında qulluq etməyə başla-dılar. Kafedrada cəmi iki əməkdaş saxlanıldı. Müharibə vəziyyəti isə daha çox və daha ixtisaslı cərrah kadrları hazırlamaq problemini kəskinliklə ortaya qoydu. Tələbələr mühazirələri dinləyir, klinikalarda işləyir və hərbi hospitallarda növbətçilik edirdilər. Sistemli rəhbərlik, xüsusilə professor M.A.Mirqasımovun məharətli fəaliyyəti, kafedraya yeni qəbul edilmiş əməkdaşların ağır, gərgin əməyi hesabına cərrahlıq sahəsində tələbələrin hazırlığı bu çətin və mürəkkəb illərdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi. 
Vətən müharibəsi qurtardıqdan sonra bəzi təcrübəli əməkdaşlar ordudan tərxis olunaraq kafedrada fəaliyətlərini davam etdirdilər. Klinika sülh şəraitinə uyğunlaşdırıldı, mülki müalicə işi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması prosesi bərpa edildi. 
Müharibədən bir neçə il sonra, konkret olaraq, 1951-ci ildən 6-illik tədris prosesinə başlanıldı. Kafedrada VI kurs tələbələri də hazırlıq keçməyə başladılar. Hər kursda ayrılıqda dərs keçmək, onları dərsliklər, dərs vəsaitləri, klinik material və növbətçiliklə təmin etmək zərurəti yarandı. Kafedranın kollektivi tədrisin, müalicə işinin və elmi fəaliyyətin keyfiyyətini artırmaq üçün böyük səylər göstərir, hökumət orqanlarının qərarlarının yerinə yetirilməsi üşün böyük diqqət və enerji sərf edirdilər. 1958-ci ilə qədərki dövrdə kafedra tam tərkibdə N.A.Semaşko adına xəstəxananın klinik bazasının həkimləri ilə birgə fəaliyyət göstərmişdir.
Bu dövrdə kafedranın elmi-tədqiqat işləri hələ 1922-1923-cü illərdə professor M.A.Mirqasımovun təşəbbüsü ilə başlamış elmi işlərin davam etdirilməsindən ibarət olmuşdur. Urologiyanın mühüm problemlərinin öyrənilməsi və elmi araşdırılması üstünlük təşkil etmişdir. Sidikdaşı xəstəliyinin epidemiologiyası və patogenezi məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılmış, sidik kisəsinin, prostat vəzisinin, xayaların, böyrəklərin xəstəliklərinin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət veril-mişdir. Exinokokk xəstəliyinin, öddaşı xəstəliyinin, yaraların irinli ağırlaşmalarının və s. öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar davam etdirilmişdir. Döş qəfəsinin, qarın boşluğunun, oynaqların, damarların odlu silah yaralanmaları, nefrektomiyadan sonra funksiya edən böyrəyin patologiyalarının, qaraciyərin amyob zədələnməsinin, obliterasiyaedici endarteritin (aterosklerozun), sümük-oynaq vərəminin, qeyri-inhalyasion narkozun və digər problemlərin öyrənilməsi istiqamətində böyük tədqiqatlar aparıldı.

Bütün bu elmi-tədqiqat fəaliyyəti elmi cəmiyyətlərdə və müxtəlif səviyyəli elmi-praktik konfranslarda çoxsaylı məruzələrdə, elmi jurnal məqalələrində, həmçinin bir sıra namizədlik və doktorluq dissertasiyalarında əks olundu.
Bu müddətdə Akademik M.A.Mirqasımovun (professor M.A.Mirqasımov 1945-ci ildə yeni yaradılmış Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü və ilk prezidenti seçilmişdir) rəhbərliyi altında 10 namizədlik dissertasiyası müdafiə olundu:
1. Əliyev H.K. - 1935
2. Muradov M.F. - 1935
3. Ovnatanyan K.T. - 1936
4. Mahmudbəyov B.M. - 1936
5. Matevosyan A.B. - 1939
6. Nazaryan A.A. - 1940
7. Əlikişibəyov M.M. - 1940
8. Məmmədzadə H.A. - 1942
9. Həbibli H.D. - 1952
10. Ağalarov A.B. - 1952.
Həmin illərdə kafedrada daha 5 doktorluq dissertasiyası müvəffəqiyyətlə müdafiə edildi:
1. Danilyak İ.D. - 1935
2. Frankenberq B.E. - 1937
3. Əliyev H.K. - 1937
4. Ovnatanyan K.T. - 1937
5. Mahmudbəyov B.M. - 1939.
Kafedranın tarixinin bu mərhələsi bir sıra mühüm monoqrafiyaların nəşr edilməsi ilə yadda qalmışdır:
1. Махмудбеков Б.М. «Опыт консервативного лечения острых гнойных гонитов». Баку. Азернешр. 1938.
2. М.А.Мир-Касимов «Хирургия брюшного тифа». Баку. Азернешр. 1945 и второе издание в 2-х томах. Баку. Издательство АН Азербайджанской ССР. 1947.
3. Махмудбеков Б.М. «Амебиаз печени». Баку. Азернешр. 1956.

Hospital cərrahlıq kafedrasının geniş, çoxşaxəli, uğurlu işlərindən danışarkən, kafedranın təşəkkülü və inkişafı prosesində akademik M.A.Mirqasımovun rolu və şəxsiyyətinin əhəmiyyəti üzərində qısa dayanmaq mühümdür. Hələ kafedranın assistenti, sonra dosent əvəzi, professor vəzifələrində, 27 il kafedra müdiri işləyərkən M.A.Mirqasımov yorulmaz elmi-tədqiqat işləri, dəyişən tələblər çərçivəsində tədrisin daimi təkmilləşdirilməsi, kadrlara daimi qayğı göstərmək və onların elmi-pedaqoji inkişafına və geniş ictimai fəaliyyətinə görə kollektivdə, instititutda, Respublika ictimaiyyəti arasında böyük nüfuz qazanmışdır. O, Respublika Elmlər Akademiyasının 3 təsisçisindən biri və onun ilk prezidenti olmuşdur. Müharibədən sonrakı ağır illərdə Akademiyanın, Akademiyanın institutlarının və elmi-tədqiqat müəssisələrinin yaradılması, maddi-texniki təchizatı, ixtisaslı kadrlarla təmini və inkişafı prosesində müstəsna xidmətlər göstərmişdir.
Akademik M.A.Mirqasımov Azərbaycan SSR MİK-nin deputatı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 3 çağırış deputatı seçilmişdir. O, Vətənə, millətə, elmə, tədrisə xidmət nümunəsi idi. Gənc mütəxəssislərə xüsusi diqqət və atalıq qayğısı ilə yanaşırdı. Azərbaycan tibb elminin inkişafında, ixtisaslı cərrah kadrlarının hazırlanması prosesində müstəsna xidmətlərinə görə o, Lenin, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri, medalalrla təltif olumuş, əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.

1958-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın akademiki M.A.Mirqasımovun qəfləti ölümündən sonra hospital cərrahlıq kafedrasına müdir vəzifəsinə kafedranın professoru B.M.Mahmudbəyov seçildi. Əməkdar elm xadimi, professor B.M.Mahmudbəyov bu vəzifədə 1977-ci ilə qədər fəaliyyət göstərdi. Həmin ildən ömrünün sonlarına qədər professor B.M.Mahmudbəyov kafedranın professor-məsləhətçisi oldu. Kafedranın mövculuğunun bu dövrü (1958-1977) öz xüsusiyyətləri, öz çətinlikləri ilə seçilir. Kafedranın tarixinin bu 19 ili ərzində yuxarı kurs tələbələrinin sayı ilbəil artmışdır. Bu tələbələrin klinik materialla təmini prosesində böyük çətinliklər yaratmışdır. Xüsusilə son illərdə tibb institituna qəbulun 1350-yə çatması, V kursda tələbələrin sayını müvafiq surətdə 700-760-a qədər artırmışdır. Demək olar ki, hər tədris günündə kafedrada 120-140 tələbə təhsil alırdı. Tələbələrin müxtəlif kurslarda təhsil almasına görə tədris proqramalrı müxtəlif idi. Müəllimlərin sayının azlığı artan tələblərə cavab vermirdi və yuxarı kurs tələbələri üçün yeni klinik bazaya kəskin tələbat yaranmışdı. Kafedra və institutun rəhbərliyi bu problem üzərində daim işləyirdi. Nəhayət, 1967-ci ildə şəhər xəstəxanalarının birinin nəzdində ikinci hospital cərrahlıq kafedrası yaradıldı və I kafedranın əməkdaşlarının bir hissəsi həmin kafedrada fəaliyyət göstərməyə başladılar. Kafedramızın yetirməsi, əməkdar elm xadimi, professor H.K.Əliyev həmin kafedraya müdir vəzifəsinə seçildi. Sonralar o, uzun illər Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun cərrahlıq kafedrasının müdiri vəzifəsində işlədi.
Tədris prosesinin yüklənməsi problemlərinə görə 1960-cı ildə travmatologiya, ortopediya və hərbi-səhra cərrahlığı kafedrası yaradıldı və müvafiq surətdə hospital cərrahlıq kafedrasının tədris yükü azaldı. Kafedranın 1 dosenti və 2 assistenti həmin kafedraya keçirildi. 
Beləliklə, 1970-ci ilədək kafedra tədris-pedaqoji, elmi və müalicə işlərində tələbə çoxluğu ilə əlaqədar yaranmış çətinliklər aradan qalxdı. Bu müddətdə kafedranın "şinelindən çıxmış" 2 yeni kafedra təcrübəli professor-müəllim heyəti ilə təmin olunmuşdur. 
Bunlarla yanaşı müalicə fakultəsinin yuxarı kurs tələbələri üçün mükəmməl tədris metodlarının axtarışı, keyfiyyətli tədris şəraitinin, cari nəzarət üsullarının yaradılması istiqamətində davamlı işlər aparılmışdır. Sistematik olaraq hər tədris ilində 2-3 metodik iclas keçirilmişdir. Bu iclaslarda tədris, tədrisin metodikası və dərslərin məzmunu (periodik olaraq qəbul edilmiş yeni proqramlar və tədris planlarına görə) ilə bağlı qarşıya çıxmış bütün məsələlər müzakirə edilmişdir. 1970-ci ilə qədər kafedrada hərbi-səhra cərrahlığının tədrisinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bu sahə üzrə kafedranın nailiyyətləri Zaqafqaziya hərbi dairəsinin xüsusi komissiyaları tərəfindən dəfələrlə yüksək qiymətləndirilmişdir.
Bu mərhələdə kafedrada klinik cərrahlığın mühüm problemlərini əhatə edən elmi-tədqiqat işləri intensiv surətdə davam etdirilmiş, bu sahəyə kafedranın bütün əməkdaşları və yuxarı kurs tələbələri fəal cəlb edilmişdir. Sümük-oynaq vərəmi, obliterasiyaedici endarterit və digər xəstəliklərin cərrahi (operativ) müalicəsinə həsr olunmuş elmi tədqiqat işləri davam etdirilmiş, bəzi məsələlər isə yekunlaşdırılmışdır. Cərrahi patologiyalar zamanı qanın laxtalanma və əks-laxtalanma sistemlərinin rolunun, qaraciyər və öd yollarının cərrahi xəstələklərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqat işlərinə başlanılmışdır. Ən nəhayət, bu dövrün sonuncu illərində cərrahi heriatriya problemləri əsaslı surətdə öyrənilməyə başlanılmışdır. Elmi-tədqiqat işlərinin yekunu olaraq ittifaq və respublika elmi mətbuatında, institutun Elmi qeydlərində 100-dən artıq elmi iş çap edilmiş, müxtəlif səviyyəli (Beynəlxalq, Ümumittifaq, Zaqafqaziya, Respublika və b.) elmi-praktik konfrans, simpozium və iclaslarda 70-ə qədər elmi məruzə olunmuşdur.

Bu illərdə kafedranın aşağıdakı əməkdaşları tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işlərini uğurla müdafiə etmişlər: M.M.Tağıyeva, K.H.Qədimova, M.M.Mirqasımov, Ş.B.Quliyev, Ə.Ə.Qurbanzadə, R.Quliyev, Ə.H.Əşrəfov, H.A.Sultanov, H.M.Həsənov, R.A.Şahbazov və İ.A.İmanov. Kafedranın daha 4 əməkdaşı (T.D.Həbibli, A.B.Ağalarov, A.A.Nazaryan və M.M.Tağıyeva) doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 3 yeni doktorluq dissertasiyası yekunlaşdırılmış, lakin onların müəllifləri qəflətən vəfat etdiklərinə görə müdafiə baş tutmamışdır. 1964-cü ildə kafedranın qocaman və çox təcrübəli dosenti M.F.Muradov qəflətən vəfat etdiyinə görə onun 1940-cı ildən başlayaraq nefrektomiyadan sonrakı tək böyrəyin fiziologiyası, biokimyası, patologiyasına həsr olunmuş, 400-dən çox klinik materialı özündə əks etdirən doktorluq dissertasiyası rəsmi müdafiəyə çıxarıla bilməmişdir. Lakin 1970-ci ildə dissertasiya işinin bir hissəsini əhatə edən fundamental monoqrafiya nəşr edilmişdir. İşin ikinci hissəsi müəllifin ailə arxivində qalmışdır. M.M.Mirqasımovun nəqliyyat travmatizminə həsr edilmiş doktorluq dissertasiyası yekunlaşmış, rəsmi müdafiəyə təqdim edilmişdir. Lakin onun 1972-ci ildə qəfləti ölümü nəticəsində müdafiə baş tutmamışdır. Öddaşı xəstəliyi zamanı böyrəklərin vəziyyəti və funksional dəyişikliklərinə həsr olunmuş, zəngin klinik materiala (biokimyəvi, rentgenoloji və radioizotop müayinələri ilə əsaslandırılmış) malik üçüncü doktorluq disseratasiyasının da (müəllif - K.H.Qədimova) müdafiəsi iddiaçının qəfləti ölümü (1976, fevral) səbəbindən baş tutmamışdır. Bütün bu illərdə kafedrada tələbə elmi dərnəyi müvəffə¬qiyyətlə fəaliyyət göstərmişdir. Hər il tələbələr kafedra, institut və ali məktəblərarası elmi konfranslarda 2-4 məruzə ilə çıxış etmiş, fəxri fərmanlara, mükafatlara layiq görülmüşlər. Bəzi tədqiqat işləri isə institut tələbə elmi konfransının materialları və İnstitutun Elmi qeydlərində çap olunmuşdur. 
Bütün bunlarla yanaşı kafedranın əməkdaşları, klinik bazanın həkimləri ilə birlikdə böyük müalicə işi aparmış, uğurlu operativ fəaliyyət göstərmişlər. 
Hər il klinikada 2500-2700 cərrahi xəstə müalicə olunmuşdur. Bura döş və qarın boşluqlarının, ətrafların travmaları, təcili cərrahi xəstəlikləri ilə xəstələr aiddir. Kafedrada hər il 1500-1700 planlı və təcili cərrahi əməliyyatlar yetirilmişdir. Bu əməliyyatların əksəriyyəti mürəkkəb, uzunmüddətli olmuş, ümumi anesteziya altında icra edilmişdir. Daxili üzvlərdə, öd yollarında, damarlar və sinirlərdə, vətərlərdə rekonstruktiv və bərpaedici cərrahi əməliyatlar həyata keçirilmişdir. Hər ay kafedra 10-12 dəfə təcili cərrahlıq üzrə klinikada sutkalıq növbətçilik yerinə yetirmişdir. Bu həkimlərin və yuxarı kurs tələbələrinin təcrübə toplamasında və formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
1972-ci ildə N.A.Semaşko adına şəhər klinik xəstəxanasının cərrahi korpusu müstəqil xəstəxanaya çevirilmiş, sonuncu Bakı şəhərinin Təcili Tibb Yardımı klinik xəstəxanası adlandırılmışıdr. Bu xəstəxananın 2 cərrahlıq şöbəsi hospital cərrahlıq kafedrasının bazasına verilmiş, nəticədə kafedra çoxprofilli iri klinik xəstəxanadan məhrum olmuşdur. Digər tərəfdən özgə ixtisas sahələrinin mütəxəssislərinin, professorlarının konsilium keçirmək imkanları məhdudlaşdırılmışdır. Həmçinin, kafedranın xəstələrinin profili dəyişmiş, və o, yalnız təcili və təxirəsalınmaz cərrahi xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olmağa başlamışdır.
1977-ci ildə əməkdar elm xadimi, professor B.M.Mahmudbəyov məsləhətçi vəzifəsinə keçdikdən sonra kafedraya müdir vəzifəsinə professor İsmayıl Məmməd oğlu Məmmədov seçilmişdir. Bu vəzifəyə qədər professor İ.M.Məmmədov ümumi cərrahlıq kafedrasının professoru vəzifəsində işləmişdir.

Professor İ.M.Məmmədov 1953-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə İ.P.Pavlov adına Leninqrad (Sankt-Peterburq) Dövlət Tibb institutunun müalicə-profilaktikası fakultəsini, 1953-1955-ci illərdə həmin institutun hospital cərrahlıq kafedrasında klinik ordinaturanı bitirmişdir. 1956-cı ilə qədər kafedranın assistenti vəzifəsində işləmiş, 1958-ci ildə namizədlik, 1969-cu ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1974-cü ildə Vətənə qayıtmış, Tibb institutunda əmək fəaliyyətini davam etdirmişdir. Professor İ.M.Məmmədov kafedra müdiri vəzifəsinin icrası¬na başladıqdan sonra 120 yerlik yeni mühazirə zalı yaradılmış, endoskopik tədqiqatlar kabineti istifadəyə verilmişdir. Bu kabinetə müasir fibroqastroduodenoskop, fibrokolonoskop, ultrasəs müayinəsi aparatı, laparoskop və digər optik cihazlar alınmışdır. Tədris prosesinin keyfiyyətini artırmaq üşün müasir tədris vəsaiti, tədris filmləri, slaydlar, nümayiş avadanığı və s. müəllimlərin və tələbələrin istifadəsinə veril¬miş¬dir. Professor İ.M.Məmmədovun müdir işlədiyi müddətdə kafedranın elmi-pedaqoji və müalicə fəaliyyəti genişlənmiş, respublikanın əksər bölgələrində, xüsusilə Naxçıvan MR və Füzuli rayonunda cərrahi xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər yerinə yetirilmişdir. Onun rəhbərliyi altında kafedranın və xəstəxananın bir sıra əməkdaşları (K.H.İbişov, İ.Baxşəliyev, R.Mehdiyev, E.Bektaşi, S.F.Rəfiyev, S.A.Əliyev, A.X.Muxtarov) namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Kafedrada 2 aspirant təhsil almışdır: Rüstəmov G. (əyani) və Novruzov S. (qiyabi). Hər 2 aspirant müvəffəqiyyətlə dissertasiya işlərinin yekunlaşdırmış və müdafiə etmişlər. Professor İ.M.Məmmədov çap olunmuş 60-a qədər elmi əsərin, 3 monoqrafiya və 1 rəhbərliyin müəllifidir.

Bu zaman kəsiyində kafedranın dosentləri M.Y.Nəsirov (1985), H.A.Sultanov (1986) və Ə.H.Əşrəfov (1989) doktorluq dissertasiyalarını başa vurmuş və uğurla müdafiə etmişlər.
Sonralar professor M.Y.Nəsirov pediatriya fakultəsinin cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri və eyni vaxtda Tibb Universitetinin prorektoru vəzifəsinə, Ə.H.Əşrəfov və H.A.Sultanov isə I cərrahi xəstəliklər kafedrasına professor vəzifəsinə seçilmışlər. 
Professor M.Y.Nəsirov onkologiya, professor Ə.H.Əşrəfov cərrahi heriatriya və cərrahi hepatologiya, öd yolları cərrahiyəsi, professor H.A.Sultanov isə koloproktologiya sahəsində böyük elmi tədqiqatlar aparmış və ixtisaslı cərrah kadrları, alimlər dəstəsi hazırlamışlar. Professor Ə.H.Əşrəfov 2002-ci ilin oktyabr ayında vəfat etmişdir.
1990-cı ildə professor İ.M.Məmmədov kafedranın məsləhətçisi vəsifəsini icra etməyə başlayır və onun tövsiyəsi ilə professor H.A.Sultanov kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilir. Həmin ildən kafedranın inkişafının üçüncü mərhələsi (1990-2005) başlayır.

Sultanov Həsən Abbas oğlu 1955-ci ildə Kuybışev (Samara) Tibb institutunun hərbi-tibb fakultəsini bitirdikdən sonra 1957-ci ilə qədər hərbi həkim kimi Sovet Ordusu sıralarında qulluq etmişdir. 1958-1960-cı illərdə Tərtər rayonunda kənd sahə xəstəxanasında baş həkim işləmiş, 1961-1963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun hospital cərrahlıq kafedrasında cərrahi xəstəliklər üzrə klinik ordinatura keçmişdir. 1963-1972-ci illərdə Bərdə RMX-da cərrahlıq şöbəsinin müdiri və baş həkim vəzifələrində işləmişdir. 1972-ci ildə o, cərrahi xəstəliklər kafedrasına assistent vəzifəsinə seçilmişdir. Namizədlik disseratasiyasının müdafiəsindən (1975) sonra 1981-ci ildə həmin kafedranın dosenti, 1987-ci ildə isə professoru vəzifəsinə seçilmişdir. 1988-1993-cü illərdə professor H.A.Sultanov eyni vaxtda I müalicə-profilaktika fakultəsinin dekanı vəzifəsini daşımışdır. 
Professor H.A.Sultanov çap olunmuş 200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 7 monoqrafiya və dərs vəsaiti, 1 rəhbərlik, 8 metodik vəsaitin müəllifidir. Onun 40 çap vərəqi həcmində "Cərrahi xəstəliklər" dərsliyi Tibb universitetinin müalicə-profilaktika fakultələrinin yuxarı kurs tələbələrinin əsas dərs vəsaitidir və dövrün tələblərinə müvəffəqiyyətlə cavab verir. Onun redaktorluğu altında qarın boşluğunun təcili və təxirəsalınmaz cərrahlığına aid irihəcmli kollektiv Rəhbərlik (1994) və E.A.Əliyevlə birgə fundamental koloproktoloji Atlas (2004) dərc edilmişdir. Alimin elmi-tədqiqat işləri əsas etibarı ilə müasir koloproktologiyanın ən mürəkkəb, ən ağrılı problemlərinin həllinə yönəlmişdir. 
Professor H.A. Sultanovun rəhbərliyi altında 17 namizədlik (Bayramov S.A. (1992), Musayeva S.R. (1994), Rüstəm Ə.M. (1995), Əliyev E.A. (1995), Kərimova T. (1996), İmanova S.S. (1998), İskəndərov Q.B. (1998), Həsənova E.B. (1998), Zeynalov B.M. (1998), Mustafayev X.A. (2004), Rzayev T.M. (2004), Əfəndiyev M.A. (2005), Zeynalov N.A. (2005), Təyyari R. (2006), Əzimov E.H. (2007), Yusifov Ə.A (2007), Mirzəyeva K.A. (2007), Əsgərova S.Y. (2007), Məmmədov K.M. (2008), Mahmudov M.G. (2008), Hümmətov A.F. (2009), Qasımov A.Ş. (2010) və 4 doktorluq (Zeynalov S.M. (1996), Bayramov N.Y. (1999), Musayeva S.R. (1999) və Əliyev S.A. (2003)) dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
Professor H.A.Sultanovun kafedraya rəhbərlik etdiyi müddətdə kafedranın beynəlxalq əlaqələri xeyli genişlənmiş, Rusiya, Ukrayna və Türkiyə universitetlərinin tibb fakultələri arasında geniş, hərtərəfli elmi əlaqələr qurulmuş və məhsuldar elmi əməkdaşlıq təmin edilmişdir. Kafedranın dosenti S.M.Zeynalov və S.R.Musayeva N.A.Semaşko adına Moskva Stomatologiya Tibb İnstitutunda doktorantura, dosent S.A.Əliyev N.N.Bloxin adına Elmi Onkoloji Mərkəzdə, assistent E.A.Əliyev Rusiya TEA-nın ET Koloproktologiya İnstitutunda, professor Bayramov N.Y və assistent Rzayev T.M. Ankara, İstanbul və Van universitetlərində elmi təcrübə keçmişlər. Professor N.Y.Bayramov Van şəhərində 100-cü il Universitetinin Tibb və Veterinar fakultəsinin ümumi cərrahlıq kafedrasını yaratmış, onun ilk müdiri olmuşdur.
Əmərdar elm xadimi, professor H.A.Sultanovun kafedraya rəhbərlik etdiyi dövrdə 120 yerlik mühazirə zalı əsaslı təmir edilmiş, 6 yeni auditoriya tikilmişdir. Hər il tədris vasitələri yeniləşir və təzələri alınır. Bu müddətdə kafedraya yeni kompüterlər, diaproyektor, kompyuter proyektoru, slaydlar, tədris və ixtisasartırma məqsədi ilə CD- və DVD-filmlər, kompyuter proqramları, tikiş aparatları və digər kompyuter texnologiyası alınmışdır. Kafedranın imkanları hesabına üçqanadlı rektal güzgü (prof. Sultanov H.A., 1985) parenximatoz üzvləri kəsmək üçün "Şırnaq skalpeli" (T.M. Rzayev, 2000), boşluqların aktiv sanasiyası üçün aspirator-evakuator (dosent S.A. Əliyev, 2001), fistul yollarını təmizləmək üçün mexaniki fistulektom (Mustafayev X.A,, 2002), exinikokkektomiya üçün universal laparoskopik qurğu (N.A.Zeynalov, 2003) hazırlanmış və operativ müdaxilələrdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Kafedranın dosenti Ə.M. Rüstəm tərəfindən 1991-ci ildə ölkəmizdə ilk dəfə qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliklərinin diaqnostikası məqsədilə ekspert sistem ("süni intellekt") yaradılmış və bu günədək diaqnostika prosesində tətbiq olunur. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən lazer-maqnit şüalarının cərrahi patologiyalar zamanı tətbiqi üsulları hazırlanmışdır (F.N.Qapaqov - irinli yaralar və onların ağırlaşmaları zamanı; N.Y.Bayramov - kəskin osteomielit zamanı, 1992; E.A. Əliyev - kəskin xolesistit zamanı, 1993; R.H. Təyyari - kəskin xolangitlər zamanı, 2002; M.G.Mahmudov - mədə və OBB xorasının perforasiyası ilə xəstələrdə, 2005). Dosent K.H.İbişov tərəfindən yumşaq toxumaların və qarın boşluğunun irinli-iltihabi prosesləri zamanı yeni ultrasəs müalicəsi üsulları işlənilmişdir. Fiziki müalicə üsullarının bir çoxuna görə patent və (və ya) müəlliflik şəhadətnamələri alınmışdır.
2012-ci ilin iyul ayında kafedra müdiri prof.H.A.Sultanov məsləhətçi vəzifəsinə keçmiş və kafedra müdiri vəzifəsinə prof.N.Y.Bayramov seçilmişdir.

Hazırda kafedrada 4 ptofessor, 11 dosent, 7 assisetent, 9 baş laborant fəaliyyət göstərir. Cərahlıq ixtisası üzrə 2 doktorant və rezident təhsili alır. Kafedranın müdiri prof. N.Y. Bayramov 2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına (AMEA) müxbir üzv seçilmişdir. O, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında AAK-ın plenumu, ATU-nun yanında Dissertasiya Şurası, ATU-nun Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiyası (sədr), ATU-nun Elmi Şurası və ATU-nun I müalicə-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür.

Prof. N.Y. Bayramov 16-a qədər müxtəlif istiqamətli beynəlxalq elmi cərrahlıq cəmiyyətlərinin, assosiasiyalarının (Avropa Hepatoloqlar Cəmiyyəti (EASL), Avropa Endoskopik Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EAES), Avropa Transplantasiya Cəmiyyəti (ESOT), Beynəlxalq Qastroenteroloqlar və Onkoloji Cərrahlar cəmiyyəti (IASGO), Avropa Transluminal Cərrahiyyə Cəmiyyəti (EATS), Klinik Robotik Cərrahlar Cəmiyyəti (CRSA), Türkiyə Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti, Azərbaycan Bariatrik və Metabolik Cərrahlar İctimai Birliyi, Beynəlxalq Qaraciyər Transplantasiyası Cəmiyyəti (ILTS), Beynəlxalq Piylənmə Cərrahiyyəsi Federasiyası (IFSO), Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti, Avrasiya Cərrahlar və Qastroenteroloqlar Cəmiyyəti və b.) üzvü seçilmişdir.

Prof. S.A. Əliyev Rusiya Federasiyası Cərrahlar Assosiasiyası, Rusiya Federasiyası Koloproktoloqlar Assosiasiyası, Nyu-York Elmlər Akademiyası, ATU-nun Dissertasiya Şurasının üzvüdür.

Prof. S.M. Zeynalov Azərbaycan Cərrahlar cəmiyyəti (ACC), Azərbaycan cərrah və qastroenteroloqlar Assosiasiyası (ACQA), Rusiya endoskopik cərrahlar Assosiasiyası (АЭХРФ), Türkiyə endoskopik cərrahlar Dərnəyi (TECD), ATU-nun Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiyasının üzvü və “Эндоскопическая хирургия” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür. 

Tibb ü.e.d., Dos. E.A. Əliyev “European Society of Coloproctology (ESCP)”, Azərbaycan Cərrahlar Cəmiyyəti, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Derneği, ATU-nun Cərrahiyyə üzrə Problem Komissiyasının üzvüdür.

Kafedranın əməkdaşlarının təsisçiliyi ilə “Azərbaycan Bariatrik və metobolik Cərrahlar Birliyi” (prof. N.Y Bayramov., Tibb ü.f.d., Ömərov Tariyel, Tibb ü.f.d., Zeynalov N.A., Salahova S.Ş.), Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində Azərbaycan Kolon və Rektum Cərrahi dərnəyi” (Tibb ü.e.d., Prof., Əliyev S.A., Tibb ü.e.d., Dos., Əliyev E.A., Tibb.ü.f.d., Dos., İmanova S.S., Aydınova P.R., Əhmədova E.V., doktorant Tibb ü.f.d., Səfiyeva A.K., rezidentlər Hüseynova M., Bayramova E., və Muxtarova R), “Endokrin Cərrahiyyə qrupu” (Dos., Abbasov A.A, t.ü.f.d., Hümmətov A.F. və rezidentlər Şirinova X. və Əliyeva Minayə) yaradılmışdır.

Kafedranın rəhbərliyinin səyi və böyük əməyi hesabına ATU-nun TCK-da ayrı-ayrı praktik fəaliyyət sahələri üzrə qruplar, cərrahi briqadalar yaradılmışdır. Transplantasiya cərrahlığı və cərrahi hepatologiya  qruplarının (rəhbər –Prof. N. Bayramov) Bu qrupun gənc və təcrübəli hepatoloqları vaxtaşırı toplanaraq hepatologiya sahəsində olan tibbi naliyyətləri, müasir elmi praktiki yenilikləri müzakirə edirlər.

Bu məqsədlə 18-19  sentyabr  2015 tarixində Türkiyənin İstanbul şəhərində Türkiyənin Hepatoloji Dərnəyi, Azərbaycan Tibb Universiteti, Tədris-Cərrahi Klinika və I cərrahi xəstəliklər kafedrasının dəstəyi ilə uzun zamandır həyata keçirilməsi planlaşdırılan proyekt - I Türkiyə-Azərbaycan Ortaq Hepatoloji Kursu, 1 oktyabr 2016 tarixində Azərbaycanda II Türkiyə-Azərbaycan Ortaq Hepatoloji Kursu keçirilmişdir. Kursda Türkiyənin aparıcı elm və təhsil ocaqlarından gəlmiş qaraciyər üzrə mütəxəssislər və Azərbaycanın hepatologiya üzrə çalışan həkim tə tədqiqatçıları maraqlı məruzələr və klinik hadisələrin təqdimatları ilə çıxış etmişdirlər.

Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəliklər kaferasının “Orqan transplantasiyası” qrupunda prof. N.Bayramov başda olmaqla , t.ü.f.d. R.Məmmədov, rezidentlər M.Əsgərov və N.Mürvələdova, həmçinin digər kafedra və şöbələrin əməkdaşları: nefroloq - O.Quliyev, uroloq - F.Əhmədov, anestezioloq və reanimatoloqlar - C.Paşayev, S.Xudakərimov,  TCK –nın laboratoriya müdiri - Y.Hacısoy  fəaliyyət göstərirlər. Bu qrup ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasının qurulduğu gündən fəaliyyət göstərir. Qrupun əsas məqsədi Azərbaycanda orqan transplantasiyasının inkişafı, ölkəmizdə aparılan orqan köçürmə əməliyyatlarının ən müasir standartlara cavab verməsi, transplantasiyadan sonra yaşama müddətinin və keyfiyyətinin dünyanın aparıcı ölkələrinin səviyyəsinə çatdırmaqdan ibarətdir. Bu məqsədlə bir neçə xarici ölkələrin universitet və xəstəxanalarıyla müqavilələr bağlanıb, intensiv şəkildə təcrübə mübadiləsi aparılır. Məsələn, hər ilin fevral ayında “Türkiyə - Azərbaycan orqan transplantasiyası günləri” adında beynəlxalq konfrans keçirilir və bu artıq ənənə halını almışdır. 2015-2016-cı illərdə fevral ayında həmin konfrans Bakıda keçirilmişdir, yerli və xarici mütəxəssislərin çıxışı geniş marağa səbəb olmuşdur. Qrupun üzvləri daima Türkiyə və digər xarici ölkələrin orqan transplantasiyası ilə məşğul olan klinikalarına səfər edib, bacarıqlarını təkmilləşdirib, yeniliklər tətbiq edirlər. Hər həftənin şənbə günü qrup tərəfindən, digər sahələrin mütəxəssislərinin iştirakı ilə xəstələrin müzakirə iclası keçirilir. İclasda ATU TCK-da və digər mərkəzlərdə əməliyyat keçirmiş xəstələr, əməliyyata hazırlanan xəstələr,  xəstələrin əməliyyata göstərişləri və əks-göstərişləri müzakirə olunur.

    Hal-hazırda  ATU TCK-da canlı vericilərdən qaraciyər,  böyrək  və kök hüceyrə transplantasiyası əməliyyatı keçirilir. 2015-2016-cı illər ərzində qrup tərəfindən klinikamızda  6 “Canlı vericili böyrək transplantasiyası” və  əməliyyatı icra edilmişdir. Həm alıcılar , həm vericilər qrup nümayəndələri tərəfindən sıx nəzarətdə saxlanılır. Bu xəstələrdən əlavə olaraq digər mərkəzlərdə əməliyyat olunmuş xəstələr də nəzarətimizdə saxlanılır.

“Bariatrik və Metabolik Cərrahlar” cəmiyyəti 2014 cü ildən Azərbaycan səhiyyəsində yeni  cərrrahi qol olaraq fəaliyyət göstərməkdədir.Bu cəmiyyət Azərbaycan Tibb Universitetin I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının müdiri AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bayramov Nuru –fəxri sədr, dosent Zeynalov Nadir-təsisçi,  t.ü.f.d. Ömərov Taryel –təsisçi və sədr olaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Cəmiyyətimizin əsas istqamət sahəsi normal qidanma və bu zaman standart metdoların formalşaması, aşırı piylənməsi olanlarda öz normal çəkilərinə geri dönmək üçün aparılan bir sıra cərrahi əməliyyat növlərinin tətbiqi, bu cərrahi növlərər uyğun olaraq əməliyyta metodlarının seçilməsi, buna uyğun olaraq ÜST və İFSO(beynəlxalq bariatrik cərrahyyə və metabolik xəstəliklər dərnəyi)   kriteriyalarına müvafiq planlamanın aparılması və eyni zamanda əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində bir çox tədbirlərin həyata keçirilməsidir.

Cəmiyyət digər tibb ocaqlarında bu işə marağı olan üzvlərimizlə birlikdə hər kvartalda 1 dəfə olmaqla kafedranın nəzdində toplanır və gündəlikdə olan məslələri müzakirə ediir. Dünyada bariatrik cərrahiyyə həsr olunmuş bir çox elmi –İFSO 2013, İFSO 2014, İFSO 2015, İFSO 2016, SAGES 2014, WCES 2016 və s. konfranslarda öz çixişlarımızla bu işin respublikamızda aparılmasının təcrübi effektlərini vurğulayırıq. Cəmiyyətimiz 30-31 may 2014 tarixlərində İstanbul Tibb Universiteti ÇAPA tibb fakultəsi və Türk Endsokopik-Laparoskopik Cərrahlar dərnəyi ilə birgə Tədris Cərrahi Klinikasında ilk canlı tele-video konfransını həyata keçirmişdir. 2016 çı il mart ayının 28-29tarixlərində Tədris Cərrahi Klinikasında İstanbul Universiteti ÇAPA, Cərrahpaşa fakultələrinin, Marmara Universitetinin, Medipol klinkasının, Türk Piylənmə Cərrahlar Dərnəyinin, Türk Endoskoik Laparoskopik Cərrahlar dərnəyinin və AZƏRBAYCAN Tİbb Universitetinin birgə hazırladığı II AZƏRBAYCAN – TÜRK BARİATRİK CƏRRAHİYYƏ kongresini uğurla həyata keçirilmişdir.

Bütün bunlardan əlavə olaraq  poliklinikanın qurulması, ambulator xəstələrin qəbulu, qeydiyyatı və izlənməsi, lazım gələrsə, əməliyyata hazırlanması və əməliyyatdan sonrakı aparılması həyata keçirilir. Aparılan əməliyyatların növlərindən və alınan nəticələrin müxtəlifliyindən asılı olaraq müxtəlif yerli və xarici tibbi jurnallarda tezis və məqalələr dərc olunur.

“Endokrin Cərrahiyyə qrupu”nun üzvləri: Dos., Abbasov A.A, t.ü.f.d., Hümmətov A.F. və rezidentlər Şirinova X. və Əliyeva Minayə. Bu qrup ATU Tədris Cərrahiyyə Klinikasının qurulduğu gündən fəaliyyət göstərir. 2016-cı ilin may ayında “Azərbaycan – Türkiyə Ortaq Endokrinoloji Günləri” çərçivəsində konfrans təşkil etmişdir. Konfransda Türkiyə və Azərbaycanın qabaqcıl Endokrin cərrahları elm və təcrübə mübadiləsi etmişlər. Bundan başqa, qrup Endokrinoloqlar, Radioloqlar və Patomorfoloqlarla birlikdə ayda bir dəfə olmaqla seminar keçirir. Seminarda Endokrinologiyanın müasir problemlərindən, Endokrin xəstələrə yanaşmanın müasir və multidissiplinar qaydaları müzakirə edilir. Qrup elmi və praktik işlərlə aktiv məşğul olur. Poliklinikanın qurulması, ambulator xəstələrin qəbulu, qeydiyyatı və izlənməsi, lazım gələrsə, əməliyyata hazırlanması və əməliyyatdan sonrakı aparılması həyata keçirilir. Müxtəlif yerli və xarici tibbi jurnallarda tezis və məqalələr dərc olunur. Praktik fəaliyyətimizə daxildir: Tiroid düyünlərinin aspirasion biopsiyası, tiroid düyünlərinin skleroterapiyası, lazer ablasiyası, tiroid, paratiroid,böyrəküstü vəzin cərrahi əməliyyatları. Tiroid və paratiroid əməliyyatlarımızı “sinir monitorinqi cihazı”-nın müşayəti ilə yerinə yetirilir.

Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəliklər kaferasının nəzdində fəaliyyət göstərən “KoloProktoloji Cərrahiyyə qrupu”nun üzvləri: Tibb ü.e.d., Prof., Əliyev S.A., Tibb ü.e.d., Dos., Əliyev E.A., Tibb.ü.f.d., Dos., İmanova S.S., Aydınova P.R., Əhmədova E.V., doktorant Tibb ü.f.d., Səfiyeva A.K., rezidentlər Hüseynova M., Bayramova E., və Muxtarova R. Qrup koloproktoloji xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi ilə məşğul olur. Tədris Cərrahiyyə Klinikasında respuyiblikanın digər koloproktoloqları ilə birgə “AZƏRBAYCAN KOLON VƏ REKTUM CƏRRAHI DƏRNƏYI” yaradılmışdır. Bu dərnək fəal funksiya edir, ayda bir dəfə müxtəlif mövzular üzrə elmi – praktik yığıncaqlar keçirir. Koloproktoloqlar dərnəyi Türk Kolon ve Rektum Cərrahi dərnəyi ilə sıx əlaqə yaratmış, onlarla birlikdə  “I Azərbaycan – Türkiyə Kolorektal Cərrahiyyə Günləri” çərçivəsində konfrans təşkil etmişdir. Bu ənənə davam etdirilir. Eyni zamanda Almaniya koloproktoloqları ilə əlaqələr qurulmuş, elmi və təcrübi mübadilələr aparılmışdır. Kolorektal cərrahi qrupun üzvləri mütəmadi olaraq xaricdə keçirilən konfrans və kurslarda iştirak edirlər, öz elmi məqalələri ilə çıxış edirlər. İlk dəfə olaraq kafedranın doktorantı Tibb ü.f.d., A.K. Səfiyeva Avropa Koloproktologiya Assosiasiyasında milli təmsilçimiz seçildi və ilk dəfə olaraq Milanda keçirilən “ESCP Eleventh Scientific and Annual Meeting” – də Azərbaycanın bayrağı dalğalandı.

Praktik fəaliyyətimizə daxildir: koloproktoloji xəstəliklərin müasir müayinə üsulları ilə diaqnostikası, düz bağırsaq xəstəliklərinin azinvaziv cərrahi müalicəsi, yoğun bağırsağın şiş və qeyri – şiş xəstəliklərinin konservativ və cərrahi müalicəsi, anadangəlmə qüsurların və sfinkter çatmazlığının cərrahi korreksiyası